สังฆาฏิสีพระราชทาน

❖ สังฆาฎิ 9 ขันธ์ ❖

เลือกชนิดผ้า