จีวรสีพระราชทาน

❖ จีวร 5 ขันธ์ ❖

เลือกชนิดผ้า

❖ จีวร 9 ขันธ์ ❖

เลือกชนิดผ้า

จีวรสีแก่น